Všeobecné obchodní podmínky

Home -

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti MENZL, s.r.o. Prodávajícího a Kupujícího při dodávkách kancelářského materiálu, drogistického zboží, občerstvení a dalšího zboží ze sortimentu společnosti MENZL, s.r.o. zákazníkovi na základě jeho objednávky.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou závazné pro všechny Kupující u společnosti MENZL, s.r.o., tj. pro fyzické a právnické osoby, které ji zašlou objednávku.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách společnosti MENZL, s.r.o. - www.menzl.cz. Společnost MENZL, s.r.o. si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky kdykoli upravit.

II. Objednávky

Příjem objednávek:
a) Internetový obchod: www.menzl.cz.
b) E-mail: menzl@menzl.cz.
c) Telefon: 244 471 260, a to v pracovní dny v čase 8:00 - 15:00 hodin.
d) Objednané zboží Vám dovezeme do 5 pracovních dnů. Vzhledem k šíři nabízeného sortimentu se může stát, že některé zboží má výpadek ve výrobě a nemůže být dodán, v tomto případě bude objednávka stornována a částka za toto zboží vrácena. Nebo musí být zboží objednáno a dodání je cca do 10 pracovních dní dle možností dodavatele. O tomto je zákazník vždy informován. Společnost Menzl, s.r.o. si vyhrazuje právo na adekvátní náhradu za takový výrobek.
e) Objednávku vždy potvrzujeme. Pokud neobdržíte potvrzení, objednávka nám nebyla odeslána nebo doručena.
f) Dárky jsou pouze k objednávkám přes e-shop.  

 

Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje:

a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontaktní telefon a e-mailovou adresu.
b) Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
c) Množství objednávaného zboží.
d) Adresu místa dodání zboží. Nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího.
e) Den dodání zboží, dohodne-li se zákazník se společností MENZL, s.r.o. odlišně od těchto všeobecných obchodních podmínek.
f) Jméno, příjmení a podpis osoby (neplatí pro internetové a e-mailové objednávky), oprávněné za Kupujícího jednat, případně také otisk razítka Kupujícího.
g) Jméno a příjmení kontaktní osoby. Nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.
h) Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost MENZL, s.r.o. se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku společnosti MENZL, s.r.o. se objednávka považuje za úplnou.

Kupující bere na vědomí, že společnost MENZL,s.r.o není povinna s ním uzavřít kupní smlouvu.

III. Uživatelský účet v rámci webové stránky

 1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce Prodávajícího po vyplnění identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů Kupujícího do registračního formuláře přístupného na Webové stránce Prodávajícího, vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, odeslání vyplněné žádosti o registraci Prodávajícímu proklikem na příslušné políčko „udělit souhlas a registrovat“ může Kupující v rámci Webové stránky přistupovat do svého Uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Položky označené v rámci registračního formuláře vykřičníkem jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude registrace Prodávajícím akceptována. Kupující zaškrtnutím políčka „udělit souhlas a registrovat“ stvrzuje, že údaje poskytnuté pro účely registrace jsou pravdivé a v případě poskytnutí nepravdivých identifikačních údajů, nebo takových údajů, které nebude možné v rámci veřejně dostupných registrů ověřit, bere na vědomí, že Prodávající nemusí žádost Kupujícího o registraci v rámci Webového rozhraní obchodu akceptovat nebo může Uživatelský účet následně bez dalšího zrušit.
 2. Ze svého Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží. V případě, že to Webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující objednat zboží též jednorázově bez registrace přímo z Webového rozhraní obchodu po vyplnění identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů do elektronického formuláře před odesláním objednávky Prodávajícímu.
 3. Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem (dále jen „Přístupové údaje“), které si Kupující sám zvolí, a které je vyžadováno při každém přístupu registrovaného Kupujícího do Uživatelského účtu na Webové stránce Prodávajícího. Kupující je povinen uchovávat Přístupové údaje nezbytné k přístupu do jeho Uživatelského účtu v tajnosti a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, omezit či přerušit přístup k Uživatelskému účtu bez oznámení důvodů, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než půl roku nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, nebo ze závažných technických nebo provozních důvodů, a to na dobu přiměřeně nutnou pro odstranění těchto důvodů.

IV. Kupní smlouva

 1. Kupující uzavírá kupní smlouvu převzetím zboží od prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy

Kupující může od smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu.

 

VI. Kupní cena zboží

Společnost MENZL, s.r.o. si vyhrazuje právo zvýšit cenu zboží oproti ceně uvedené v katalogu na e-shopu společnosti MENZL, s.r.o., a to v případě zvýšení cen od svých dodavatelů nebo při vyprodání zásob atd.. Společnost MENZL, s.r.o. bude zákazníka o těchto změnách vhodným způsobem informovat. Závazná kupní cena zboží je uvedena vždy v objednávce zasílané společností MENZL, s.r.o. ke schválení zákazníkovi. Po tomto schválení se cena ani objednávka již nemění.

Ceny uvádíme s DPH i bez DPH.

Kupující je povinen uhradit za zboží kupní cenu. Kupní cenu je možno uhradit:

a) Platbou bankovním převodem na účet se splatností 14 dní.

b) Platbou předem na účet, pokud není částka připsaná na účtě do 14 pracovních dní ode dne zaslání údajů potřebných k zaplacení objednávka se automaticky ruší. 

Platba převodem je možná pouze po uhrazení jedné objednávky předem na účet.

Obrázky jsou pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným zbožím. Složení a alergeny v popisech výrobků jsou pouze informativní a nemusí být vždy aktuální, vždy  si pozorně přečtěte etiketu na výrobku.

VII. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti MENZL, s.r.o. uvedený na daňovém dokladu nebo předem na účet

V případě bezhotovostního převodu a platby předem na účet se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti MENZL, s.r.o., uvedeného na daňovém dokladu.

Kupní cena za zboží, které MENZL, s.r.o. dodá na základě objednávky Kupujícího, je splatná do sedmi dnů od dodání zboží Kupujícímu nebo do data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu, který MENZL, s.r.o. Kupujícímu vystaví, podle toho, které z těchto dvou dat nastane později.

Kupující je povinen uhradit veškeré závazky vůči společnosti MENZL, s.r.o. podle pravidel stanovených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, nemá-li se společností MENZL, s.r.o. písemně sjednány platební podmínky individuální. V případě, že se Kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu společností MENZL, s.r.o. a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Společnost MENZL, s.r.o. si vyhrazuje právo vyžadovat po Kupujícím, který má vůči společnosti MENZL, s.r.o. neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud Kupující tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost MENZL, s.r.o. právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti MENZL, s.r.o. uhradí.

VIII. Podmínky dodání zboží

Po Praze a okolí zboží dodáváme:

a) Ve všední dny až do 18:00 hodin. Čas dodání si můžete určit. Pokud není na objednávce čas určený, zboží dodáváme v pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin.
b) Po Praze zdarma, pokud je objednávka nad 1000 Kč s DPH (bez vratných obalů).
c) Po Praze zdarma, pokud je objednávka na 3 barely a více stolní vody Fontana.
d) Zdarma rozmístíme zboží na Vámi určené místo.
e) Pokud není výtah, účtujeme od prvního patra výše 10 Kč bez DPH za každé patro.

Pokud na doručovací adrese nebude nikdo, kdo by objednávku převzal do 15ti minut, zboží dodáme následující pracovní den a budeme si účtovat dopravné za marnou jízdu v ceně dle podmínek dodání viz výše.

V případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 1000 Kč s DPH (bez vratných obalů), činí dopravné 160 Kč s DPH. Dopravné nebude Kupujícímu účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí objednávky nebo o její částečné plnění.

Kupující je povinen po zkontrolování zboží na dodací list uvést jméno přebírajícího hůlkovým písmem, čitelně ho podepsat a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží kupujícímu předat. U převzetí alkoholických nápojů musí být vždy přítomna osoba starší 18ti let.

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného zboží. Popřípadě závadu na zboží musí zapsat na dodací list nebo faktuře a nechat ověřit písemně zástupcem fa Menzl, s.r.o.

Společnost MENZL, s.r.o. vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu a obchodní podmínky,  které zákazníkovi zasílá e-mailem. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
a) Označení a číslo faktury.
b) Název, sídlo, IČO prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
c) Bankovní spojení prodávajícího.
d) Datum splatnosti kupní ceny.
e) Popis dodaného zboží a jeho množství.
f) Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

Kupující je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti MENZL, s.r.o.), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je Kupující povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost MENZL, s.r.o. vystaví novou. Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury zákazníkovi.

Mimo Prahu zboží dodáváme pouze po ČR:

Zboží (drobné zboží vhodné k zaslání ), kromě alkoholických nápojů a jiných tekutin, zasíláme PPL po celém území ČR. Je na uvážení zákazníka jaké zboží si objedná, neručíme za kvalitu zboží během transportu. Možno platit pouze předem. Přepravné pro zaslání PPL je 159Kč na adresu nebo 119Kč k vyzvednutí na vybraný parcelshop. Tyto podmínky se vztahují na běžné rozměry zásilek (delší strana 50cm). Za kvalitu služeb PPL neručíme. Pokud balík přesáhne uvedený rozměr zašleme jej s individuálním poštovným, zákazník je vždy o ceně informován před zasláním zboží. Zboží balíme do již použitých obalů.

Samostatné vrácení zálohovaných obalů odebraných od firmy Menzl, s.r.o. je možné po dohodě a to buď vrácením na pobočce Vídeňská 744/2, Praha 4, nebo odvozem firmou Menzl, s.r.o. cena dopravy 121Kč s DPH po Praze. A to v obvyklém množství : 3x basa + lahve

IX. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním jakékoliv osobní informace a osobních údajů, zejména jména a příjmení, adresy bydliště, identifikačního čísla, daňového identifikačního čísla, adresy elektronické pošty, telefonního čísla (dále jen „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely vedení Uživatelského účtu, realizace práv a povinností z Kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Prodávajícímu.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány prodávajícím po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. A zakazuje se Prodávajícímu tento předat třetím osobám.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel čl. IX. odst. 5 provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  

a) požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

       9.Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

       10.Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího. V případě nesouhlasu se zasíláním, se musí písemně vyjádřit Kupující na adresu Prodávajícího.

X. Reklamace a záruční doba

Kupující je povinen zkontrolovat zboží při převzetí. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je Kupující povinen reklamovat ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zboží. V reklamaci je Kupující povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují a závadu na zboží musí zapsat na dodací list nebo fakturu a nechat ověřit písemně zástupcem fa Menzl, s.r.o.

Pro občerstvení, kancelářskou techniku a drogerii platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží.

Při existenci vady při převzetí zboží je reklamační doba stanovena jeden rok od převzetí zboží.

Pokud je vada natolik závažné povahy, může kupující odstoupit od smlouvy ihned.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

 XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

Prodávající je oprávněn postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z objednávky bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího.

Prodejce je povinen dodat zboží s dostatečnou životností.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících jako spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v závěrečné části těchto Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího.

XII. Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky se týkají jen vztahů souvisejících s nákupem zboží z katalogu společnosti MENZL, s.r.o. Pro dodávku nadstandardního zboží, které není v katalogu společnosti MENZL, s.r.o. uvedeno, se tyto Všeobecné obchodní podmínky užijí pouze podpůrně v otázkách, které nejsou mezi společností MENZL, s.r.o. a zákazníkem sjednány individuálně.

Písemnou dohodou mezi společností MENZL, s.r.o. a zákazníkem může být užití jednotlivých ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití Všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 5. 1. 2023.

Fakturační údaje Prodávajícího:

Menzl, s.r.o., Trnkova 1864/22, Praha 4, 142 00, DIČ: CZ27382192, IČ: 27382192,  www.menzl.czmenzl@menzl.cz

Adresa pro osbní odběr : Vídeňská 744/2, Praha 4

číslo účtu: 332578036/5500 RaiffeisenBank
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku,
spisová značka C 115296 vedená u Městského soudu v Praze