Všeobecné obchodní podmínky

Home -

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti MENZL s.r.o.,

se sídlem Praha 4, Trnková 1864/22, PSČ:142 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 115296

 

I. Obecná ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky(dále jen Podmínky) upravují dle ustanovení § 1751 odst. 1 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vzájemná  práva a povinnosti společnosti MENZL, s.r.o. jako prodávajícího (dále jen Prodávající) a Kupujícího vzniklá na základě kupní smlouvy nebo v její souvislosti při dodávkách kancelářského materiálu, drogistického zboží, občerstvení a dalšího zboží ze sortimentu Prodávajícího (dále jen Zboží) Kupujícímu uzavřené  prostřednictvím webového portálu Prodávajícího nebo jiným distančním způsobem.

Kupní smlouva je mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavírána distančním způsobem za použití komunikačního prostředku umožňujícího uzavřít kupní smlouvu bez současné fyzické přítomnosti jednajících osob. Kupující nese své veškeré náklady spojené s použitím příslušného komunikačního prostředku.   

Internetový obchod, na kterém probíhá nákup Zboží je provozován Prodávajícím jako podnikatelem na adrese www.menzl.cz. (dále jen E-shop). Za Zboží jsou považovány všechny výrobky a produkty nabízené Prodávajícím k prodeji  prostřednictvím E-shopu.

Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.   

Práva a povinnosti sjednaná v Kupní smlouvě odlišně od těchto Podmínek mají před zněním Podmínek přednost.

Nedílnou součástí těchto Podmínek jsou Zásady zpracování osobních údajů  přístupné na webovém portálu Prodávajícího na adrese www.menzl.cz. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se s těmito Zásadami zpracování osobních údajů seznámil a souhlasí s nimi.

II. Kupní smlouva

Prodávající se na základě uzavřené smlouvy zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se zavazuje , že Zboží převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Povinnost odevzdat Zboží je ze strany Prodávajícího splněna umožněním nakládat Kupujícímu se Zbožím.

Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Zboží ze strany Kupujícího a přijetím objednávky ze strany Prodávajícího. Příslušné přijetí objednávky je ze strany Prodávajícího zasláno Kupujícímu elektronickou poštou.

Příslušnou objednávku lze učinit následujícím způsobem:
a) E-shop: www.menzl.cz.
b) E-mail: menzl@menzl.cz.
c) Telefon: 244 471 260, a to v pracovní dny v čase 8:00 - 15:00 hodin.

Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
a) Svojí identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontaktní telefon a e-mailovou adresu.
b) Kód objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
c) Množství objednávaného zboží. Způsob platby kupní ceny Zboží a požadovaný způsob doručení Zboží.
d) Adresu místa dodání zboží. Nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště kupujícího.
f) Jméno, příjmení a podpis osoby (neplatí pro objednávky prostřednictvím E-shopu  a e-mailové objednávky), oprávněné za Kupujícího jednat, případně také otisk razítka Kupujícího.
g) Jméno a příjmení kontaktní osoby. Nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.
h) Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku Prodávajícímu se objednávka považuje za úplnou.

Údaje při tvorbě objednávky je Kupující oprávněn až do doby jejího dokončení měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Potvrdit a objednat se závazkem k platbě je objednávka dokončena. Zároveň Kupující stiskem předmětného tlačítka potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito Podmínkami jejichž součástí jsou i podmínky ochrany osobních údajů.  

Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího, a to zprávou odeslanou na Kupujícím v objednávce zadanou e-mailovou adresu. Součástí potvrzení je shrnutí objednávky a tyto Podmínky  ve formě přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni objednávky a takto přiložené jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Pokud má Kupující zřízen Uživatelský účet, může objednávku učinit jeho prostřednictvím. Kupující je povinen zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby objednávky zůstává totožný se způsobem tvorby objednávky bez Uživatelského účtu, není však třeba opakovaně vyplňovat identifikační údaje Kupujícího.

Obrázky uvedené u jednotlivých druhů Zboží v E-shopu jsou pouze ilustrační a nemusí se shodovat s dodaným zbožím. Složení a alergeny v popisech výrobků jsou pouze informativní a nemusí být vždy aktuální, vždy  si pozorně přečtěte etiketu na výrobku.

III. Uživatelský účet v rámci webové stránky

Na základě registrace Kupujícího provedené na Webové stránce Prodávajícího po vyplnění identifikačních, kontaktních a fakturačních údajů Kupujícího do registračního formuláře přístupného na Webové stránce Prodávajícího, vyslovení souhlasu se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, odeslání vyplněné žádosti o registraci Prodávajícímu proklikem na příslušné políčko „udělit souhlas a registrovat“ může Kupující v rámci Webové stránky přistupovat do svého Uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Položky označené v rámci registračního formuláře hvězdičkou, jsou povinné a bez jejich vyplnění nebude registrace Prodávajícím akceptována. Kupující zaškrtnutím políčka „udělit souhlas a registrovat“ stvrzuje, že údaje poskytnuté pro účely registrace jsou pravdivé a v případě poskytnutí nepravdivých identifikačních údajů, nebo takových údajů, které nebude možné v rámci veřejně dostupných registrů ověřit, bere na vědomí, že Prodávající nemusí žádost Kupujícího o registraci v rámci Webového rozhraní obchodu akceptovat nebo může Uživatelský účet následně bez dalšího zrušit.

Odkaz na zpracování osobních údajů: https://www.kancelarske-potreby-menzl.cz/zpracovani-osobnich-udaju.html .

Ze svého Uživatelského účtu může Kupující provádět objednávání zboží.

Při registraci na Webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacím jménem a heslem (dále jen „Přístupové údaje“), které si Kupující sám zvolí, a které je vyžadováno při každém přístupu registrovaného Kupujícího do Uživatelského účtu na Webové stránce Prodávajícího. Kupující je povinen uchovávat Přístupové údaje nezbytné k přístupu do jeho Uživatelského účtu v tajnosti a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.

Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající je oprávněn zrušit Uživatelský účet, omezit či přerušit přístup k Uživatelskému účtu bez oznámení důvodů, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než půl roku nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek). Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, nebo ze závažných technických nebo provozních důvodů, a to na dobu přiměřeně nutnou pro odstranění těchto důvodů.

IV. Kupní cena zboží

Cena Zboží je uvedena v rámci E-shopu, příslušné objednávce a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.  Cena je uvedena  s DPH i bez DPH, včetně všech veškerých zákonných poplatků.

Kupující je povinen uhradit za zboží kupní cenu. Kupní cenu je možno uhradit:

a) Platbou bankovním převodem na účet Prodávajícího se splatností 14 dní. Platební údaje obdrží Kupující v potvrzení zaslané objednávky. Pokud nebude kupní cena zaplacena v této lhůtě ode dne zaslání platebních údajů, objednávka se automaticky ruší posledním dnem této lhůty.  Platba převodem je možná pouze po uhrazení jedné objednávky předem na účet nebo kartou.

b)  platba kartou při předání zboží.

c) platba předem na účet se slevou 3%. Pokud nebude kupní cena zaplacena do 14 dnů od objednání, objednávka se automaticky ruší posledním dnem této lhůty.

V. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

Kupující je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího před dodáním Zboží nebo platbou bankovní kartou při předání Zboží.

V případě bezhotovostní platby se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu Prodávajícího.

V případě, že se Kupující ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, je povinen zaplatit Prodávajícímu zákonný úrok z prodlení.

Prodávající. si vyhrazuje právo vyžadovat po Kupujícím, který má vůči Prodávajícímu neuhrazené závazky po splatnosti nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu předem na účet. Pokud Kupující tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si Prodávající právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči Prodávajícímu uhradí.

VI. Podmínky dodání Zboží

Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Není-li ujednán jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do 10 dnů. Předpokládanou dobu doručení Zboží sdělí Prodávající Kupujícímu v potvrzení Objednávky. V případě nedostupnosti objednaného zboží u jeho dodavatele je Prodávající oprávněn objednávku zrušit a případně zaplacenou částku připadající na kupní cenu Kupujícímu vrátit.  

Prodávající dodává Zboží:

a)      Rozvoz pro Praze v  pracovní dny od 9:00 do 16:00 hodin. V případě objednávky zboží, jejíž celková hodnota po odečtení poskytnutých slev nepřesáhne 1000 Kč s DPH (bez vratných obalů), činí dopravné 160 Kč včetně DPH.  

b)      Rozvoz po Praze bez poplatku, pokud je objednávka nad 1000 Kč s DPH (bez vratných obalů).
Rozvoz po Praze bez poplatku, pokud je objednávka na 3 barely a více stolní vody Fontana.

c)       Osobní odběr bez poplatku na pobočce Vídeňská 744/2, Praha 4 v pracovní dny od 9 – 15 hodin. O připravenosti Zboží k výdeji  informuje Prodávající Kupujícího prostřednictvím  sms a e-mailem.

d)      Rozvoz po ČR mimo Prahu – prostřednictvím PPL - cena 159,- Kč na adresu nebo 119,- Kč k vyzvednutí na vybraném Parcelshopu.

Shora uvedené dodací podmínky se vztahují na běžné rozměry zásilek do 50cm (nejdelší strana) a do maximální hmotnosti 5kg.


Pokud na doručovací adrese nebude nikdo, kdo by objednávku převzal do 15ti minut, Zboží dodá Prodávající následující pracovní den a je oprávněn  účtovat si příslušné dopravné za marnou jízdu za cenu dopravy v rámci Prahy shora uvedenou. V případě, že je Prodávající nucen z důvodů vzniklých na straně Kupujícího  Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je Kupující povinen nahradit Prodávajícímu náklady s tímto opakovaným doručením spojené.

K převzetí alkoholických nápojů je oprávněna pouze  osoba starší 18ti let, která je povinna splnění podmínky Prodávajícímu prokázat platným úředním dokladem. Nepodrobí-li se Kupující této kontrole nebo bude-li mladší 18 let, nebude mu alkoholický nápoj vydán a dojde k automatickému odstoupení od kupní smlouvy.

Nákup alkoholických nápojů a návštěva stránek, kde se alkoholické nápoje nabízejí, je osobám mladším 18 let zakázána. Kupující před vytvořením a dokončením objednávky, jejímž předmětem je koupě alkoholického nápoje, prohlašuje, že je starší 18 let.  

Po převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit Prodávajícímu a příslušnému dopravci.  

Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí dodaného Zboží.  

Prodávající vystaví Kupujícímu příslušnou fakturu v elektronické podobě po úplném uhrazení ceny Zboží a fakturu zašle na uvedenou e-mailovou adresu Kupujícího.

Faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
a) Označení a číslo faktury.
b) Název, sídlo, IČO prodávajícího a kupujícího, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
c) Bankovní spojení prodávajícího.
d) Datum splatnosti kupní ceny.
e) Popis dodaného zboží a jeho množství.
f) Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.

Kupující je oprávněn do data splatnosti fakturu prokazatelným způsobem doručit zpět  Prodávajícímu, obsahuje-li nesprávné cenové nebo jiné údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá ze zákonných náležitostí.  

VII. Práva z vadného plnění

Prodávající zaručuje Kupujícímu, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží je Zboží bez vad. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je Kupující povinen reklamovat ihned, nejpozději však do 48 hodin od převzetí Zboží. Pro občerstvení, kancelářskou techniku a drogerii platí vždy záruční doba udaná výrobcem, uvedená na obalu tohoto zboží. 

Při existenci vady při převzetí zboží, u kancelářské techniky, je reklamační doba stanovena jeden rok od převzetí zboží. 

Prodávající zejména odpovídá Kupujícímu, že Zboží: 

- odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství

- je vhodné k účelu, pro který ho Kupující kupuje a k němuž se předmětné Zboží obvykle používá 

- je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Kupující rozumně očekávat 

- vyhovuje požadavkům právních předpisů

V případě, že má Zboží vadu, je Kupující oprávněn Prodávajícímu  vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (Zboží reklamovat), a to zasláním e-mailu nebo písemně na adresu Prodávajícího uvedenou shora v těchto Podmínkách.  V rámci uplatnění práv z vadného plnění je Kupující povinen  zvolit způsob vyřešení příslušné vady. 

Kupující má následující práva z vadného plnění:

a) na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou Zboží; 

Kupující má dále právo na:

a)   přiměřenou slevu z ceny Zboží; nebo

b) odstoupení od kupní smlouvy v případě, že:

- Prodávající odmítne vadu odstranit nebo ji neodstraní v souladu s právními předpisy; 

- se vada projeví opakovaně, 

- je vada podstatným porušením kupní smlouvy nebo je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

Kupující nemá práva z vadného plnění v případě, že si vadu na Zboží způsobil sám. Za vadu se dále nepovažuje opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Prodávající vyrozumí Kupujícího o vyřízení reklamace e-mailem na Kupujícím uvedenou e-mailovou adresu. 

V případě, že je Kupující podnikatel, je jeho povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li společně se zbožím poskytovány dárky, je možné uplatnit právo z vady v zákonné lhůtě pouze u prodaného zboží, ale nikoliv u dárků společně se zbožím poskytnutých. U těchto dárků smí spotřebitel uplatnit práva z vadného plnění pouze do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Podnikatel není oprávněn u dárků uplatnit práva z vadného plnění.

 

 

VIII. Odstoupení od smlouvy 

Kupující, který je Spotřebitelem má dle ustanovení §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na adresu Prodávajícího uvedenou shora v těchto Podmínkách.  Pro odstoupení může Kupující využít také vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, který je k dispozici Kupujícímu na webových stránkách Prodávajícího.  

Spotřebitel není oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem kupní smlouvy plnění uvedené v ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, kdy se jedná o následující případy:.

- o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a Prodávající před uzavřením kupní smlouvy poučil Spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od kupní smlouvy, 

- o dodávce Zboží nebo služby, jejichž kupní cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, 

- o dodání alkoholických nápojů, jejichž kupní cena byla ujednána v době uzavření kupní smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli Prodávajícího, 

- o dodávce Zboží vyrobeného podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám, 

- o dodávce Zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i Zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným Zbožím,

- o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném Spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného Zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby, 

- o dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej Spotřebitel porušil, 

- o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej Spotřebitel porušil, 

-  o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání, 

-  o ubytování, přepravě Zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle kupní smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

-  o smlouvy uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, které může být Spotřebitel fyzicky přítomen, 

- o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, Spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od kupní smlouvy zaniká, a Prodávající poskytl Spotřebiteli potvrzení o uzavřené kupní smlouvě nebo potvrzení, že Spotřebitel výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy a že bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od kupní smlouvy

V případě odstoupení od kupní smlouvy je Kupující povinen Zboží zaslat zpět Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení, přičemž Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu.

Cena Zboží bude Kupujícímu vrácena v případě odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána na účet Prodávajícího případně na účet, který Kupující v odstoupení od kupní smlouvy určí. Předmětná částka však nebude vrácena dříve, než bude Zboží doručeno Prodávajícímu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv před tím, než bude Zboží dodáno Kupujícímu, a to v případech, kdy existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží). 

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případech, kdy se již Zboží nevyrábí nebo se nedodává a nebo se u Zboží zobrazila v e-shopu Prodávajícího zjevně mylná cena.

Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě, že Kupující uvede v objednávce  nesprávné informace. 

Prodávající je dále oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoli, i bez udání důvodu, v případě, že je kupní smlouva uzavřena s Podnikatelem.

Kupující může od smlouvy odstoupit jakýmkoliv jednoznačným prohlášením vůči prodávajícímu, přičemž může využít pro tento postup webový odkaz https://www.kancelarske-potreby-menzl.cz/odstoupeni-od-smlouvy.html .

V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), nenese Prodávající odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, má Prodávající i Kupující právo od kupní smlouvy odstoupit.

IX. Další práva a povinnosti smluvních stran

Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webové stránky nebo v důsledku užití Webové stránky v rozporu s jejich určením.

Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz

Mimosoudní vyřizování stížností Kupujících jako spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené v závěrečné části těchto Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky  se týkají jen vztahů souvisejících s nákupem Zboží prostřednictvím E-shopu na adrese https://www.kancelarske-potreby-menzl.cz/  Prodávajícího

Písemnou dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím může být užití jednotlivých ustanovení těchto podmínek, popřípadě užití Podmínek jako takových, vyloučeno.

Fakturační údaje Prodávajícího:

Menzl, s.r.o., Trnková 1864/22, Praha 4, 142 00, DIČ: CZ27382192, IČ: 27382192,  www.menzl.cz,  menzl@menzl.cz

Adresa pro osobní odběr : Vídeňská 744/2, Praha 4

číslo účtu: 332578036/5500 RaiffeisenBank
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku,
spisová značka C 115296 vedená u Městského soudu v Praze

Tyto Podmínky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na internetových stránkách Prodávajícího - www.menzl.cz. Prodávající je oprávněn  tyto Podmínky jednostranně měnit či dopňovat, přičemž pro vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího platí vždy znění Podmínek účinné ke dni uzavření Kupní smlouvy.

Vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy menzl@menzl.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu Kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Živnostenskou kontrolu Prodávajícího provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním Zákona o ochraně spotřebitele.